Usluge

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

KNJIGOVODSTVENE USLUGE
 • Vođenje glavne knjige u skladu sa propisima
 • Izrada finansijskih iskaza
 • Kontrola izvještaja o poslovanju i izrada završnog računa
 • Analiza izvještaja po zahtjevu klijenta
 • Vođenje knjige ulaznih i izlaznih faktura
 • Obračun PDV-a i sastavljanje mjesečne PDV prijave
 • Izrada kalkulacija sa knjiženjem u glavnu knjigu, sa analitikom kupaca i                       dobavljača
 • Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • Obračun zarada i sastavljanje m-4, poreskih i drugih obrazaca za zarade
 • Obračun ugovora o djelu autorskih honorara, zakupa i sl, isplata fizičkim licima
 • Izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja
 • Revizija poslovanja sa izradom revizorskih izvještaja
 • Potpuna posvećenost prilikom kontrole poslovanja od strane svih                                 nadležnih državnih inspekcija
 • Izrada prijava poreza na dohodak fizičkih lica

KNJIGOVODSTVENE USLUGE PRIMAMO ZA:

 • Sva pravna lica (velika, srednja i mala)
 • Sve NVO
 • Ambasade u Crnoj Gori
 • Ostala pravna lica

TRENUTNO PRUŽAMO USLUGE KNJIGOVODSTVA ZA:

 • 6 Ambasada u Podgorici
 • 5 Nevladinih organizacija od čega su dvije strane
 • 20 Društava sa ograničenom odgovornošću (Privatna preduzeća)

REGISTRACIJA PREDUZEĆA I PRAVNIH LICA

REGISTRACIJA PREDUZECA I PRAVNIH LICA
 • Registracija firme kod Privrednog suda
 • Prijavljivanje u Statistiku Crne Gore
 • Otvaranje žiro-računa kod poslovne banke
 • Prijava firme i direktora u Poresku upravu

REGISTRACIJA POSLOVNIH OBJEKATA SA DOBIJANJEM UPOTREBNE DOZVOLE

REGISTRACIJA POSLOVNIH OBJEKATA SA DOBIJANJEM UPOTREBNE DOZVOLE
 • Izvođenje svih nadležnih inspekcija i izrada svih elaborate potrebnih za                       dobijanje upotrebne dozvole za rad
 • Predaja elaborate, zahtjeva, podnesaka i sličnih obrazaca koje traže                             nadležni organi

PORESKI, RAČUNOVODSTVENI I REVIZORSKI KONSALTING

Porezki racunovodstveni i revizorski konsalting
 • Praćenje pomjena u poreskom zakonodavstvu
 • Obavještavanje o nastalim promjenama sa davanjem stručnog mišljenja                     o posljedicama promjena na poslovanje
 • Praćenje računovodstvenih izmjena u zakonodavstvu, sa savjetovanjem                     klijenata kako nastale promjene utiču na poslovanje preduzeća
 • Nudimo usluge uplate dnevnih pazara
 • Usluga predaje obrazaca u Poresku upravu
 • Usluga predaje obrazaca u Opštinski sekretarijat za privredu
 • Podnošenje i realizacija plata preko ovlašćene banke

PRIJAVA STRANACA ZA DOBIJANJE RADNE DOZVOLE

Prijava stranaca za dobijanje radne dozvole
 • Prijava i registracija boravka
 • Prvi boravak za strance na osnovu zaposlenja, sezonskog rada
 • Produženje privremenog boravka radi zapošljavanja i rada
 • Stalno nastanjenje stranaca koji imaju 5 godina boravak u Crnoj Gori u                         kontinuitetu
 • I još mnogo toga